Bolagsstämma

Ordinarie Årsstämma

Årsstämma för Cherry AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 16 maj 2017 i Stockholm.

Tid och plats kommer meddelas senare.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran skall ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

Cherry AB (publ)
Blekholmstorget 30
111 64 Stockholm
Sverige

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den inkomma senast tre veckor före stämman.

Kallelse till extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2017 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar deltaga vid den extra bolagsstämman ska:
– dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 mars 2017,
– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (tisdagen den 7 mars 2017).

Anmälan ska ske per brev till Cherry AB (publ), Att: Alexander Pettersson, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm, per telefon 08-514 969 48 eller via e-post: [email protected] Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 7 mars 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cherry.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Uppgifter om antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 17 261 075 aktier, representerande totalt 26 239 475 röster, fördelat på 997 600 A-aktier och 16 263 475 B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande