Bolagsstyrning allmänt

Lagstiftning och bolagsordning

Cherry AB (publ) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på AktieTorget. Bolaget har påbörjat processen med att implementera Svensk kod för bolagsstyrning, arbetet beräknas vara slutfört under början av 2017. Cherry ska i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Cherrys bolagsordning: Bolagsordning.pdf

Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet aktier han/hon äger eller företräder.

Förslag till stämman bör adresseras till styrelsen och insändas i god tid innan kallelsen utfärdas. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Valberedning skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver skall styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras i samband med tredje kvartalsrapporten eller senast sex månader före årsstämman 2017 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2016. Valberedningen 2017 presenterades i pressmeddelande samt på bolagets hemsida den 9 november 2016.

Styrelse

Styrelsens ledamöter väljs årligen av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.Verkställande direktören är föredragande i styrelsen. Tjänstemän i bolaget deltar vid styrelsens sammanträden som sekreterare och som föredragande i speciella ärenden. Sekreterare i styrelsen är bolagets CFO.

Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll.

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels information som styrelsen löpande ska erhålla.

Revisionsutskott

I maj 2013 beslöts det att inrättas ett revisionsutskott som idag består av Rolf Åkerlind (ordförande) och Gunnar Lind. Bolagets CEO Fredrik Burvall och CFO Alexander Pettersson är adjungerade till utskottet.

Revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Med avseende på den finansiella rapporteringen övervakar revisionsutskottet effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering

Ersättningsutskott

Ett ersättningsutskottet beslöts inrättas i maj 2012. Utskottet består av samtliga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande är utskottets ordförande. Samtliga ledamöter var oberoende i förhållande till bolaget förutom Morten Klein.

Ledningsgrupp

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direktör och koncernchef.

Cherrys helägda svenska dotterbolag har normalt endast en formell tjänstemannastyrelse bestående av koncernchefen och/eller CFO eller affärsområdeschef. Internt rapporterar dessa dotterbolags verkställande direktörer därför direkt till koncernchefen. För respektive verkställande direktör i de helägda dotterbolagen har det upprättats VD-instruktioner vilka är transparenta med koncernchefens VD-instruktion.

Utländska och ej helägda dotterbolag har normalt en egen autonom styrelse. Cherrys representanter i dessa styrelser utgörs av medlemmar ur Cherrys ledningsgrupp och/eller andra personer med lämplig kompetensprofil. Verkställande direktörer i dessa bolag rapporterar till respektive styrelse.

Cherrys koncernledningsgrupp utgörs av koncernens VD, koncernens CFO, ansvarig för IR och kommunikation, ansvarig för affärsutveckling och partnerskap, VD för Cherry iGaming, VD för XCaliber, VD för Game Lounge, VD för Yggdrasil Gaming, VD för Cherry Spelglädje samt vVD för Cherry Spelglädje.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen, verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare under året framgår av respektive årsredovisning.

Revision

Det beslutades på årsstämman 2016 att välja PwC som ansvarig revisionsfirma. Ansvarig revisor är Aleksander Lyckow.

Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari/februari. I samband med halvårsrapporten eller Q3 rapporten görs även en översiktlig granskning. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem

Investor relations

Cherrys information till aktieägarna ges via årsredovisningen, bokslutskommunikén, kvartalsrapporterna och pressmeddelanden samt bolagets hemsida.