Jämställdhet

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy

Inom hela Cherry koncernen arbetar vi ständigt med vårt jämställdhetsarbete som utgår från att kvinnor och män, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund eller sexuell läggning, ska ha samma förutsättningar till anställning och erbjudas samma möjligheter att utvecklas grundat på deras personliga kompetens. Tillsättning av tjänst sker med utgångspunkt ifrån kompetens, erfarenhet och lämplighet till den aktuella tjänsten.

Vår jämställdhetsplan skall bidra till en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Cherry ser ett stort värde i att ha både män och kvinnor fördelade i olika befattningar inom företaget. Företaget skall därför agera för att få fler kvinnor i ledande ställning inom koncernen. Lönen sätts enligt gällande kollektivavtal och hänsyn tas till erfarenhet av kompetens. Arbetsmiljön skall vara utformad på ett sådant sätt att den ger likvärdiga förutsättningar för såväl män som kvinnor.

Personal i siffror år 2015:

Anställda på moderbolaget: 50% kvinnor

Anställda i de svenska dotterbolagen: 76% kvinnor

Anställda i de maltesiska dotterbolagen: 41% kvinnor

Totalt inom koncernen: 57% kvinnor

Jämställdhetsplan

Cherry följer varje år upp jämställdhetsplanen och analyserar de olika delarna individuellt för att på ett lämpligt sätt uppmärksamma och kunna hantera uppmärksammade skillnader grundade på kön, etnisk eller kulturell bakgrund samt sexuell läggning. Nedan är ett urval av de aspekter som årligen analyseras av Cherry som ett led i vårt jämställdhetsarbete.

Arbetsförhållanden

Cherry skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män.

Förvärvsarbete och föräldraskap

Cherry skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Förebygga och förhindra sexuella trakasserier

Cherry skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier. Sexuella trakasserier får inte förekomma inom Cherrykoncernen. Samtliga medarbetare skall känna till reglerna och hur man som medarbetare beter sig om man blir utsatt.

Kompetensutveckling

Cherry ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.

Analys

Det finns idag fler män än kvinnor i ledande befattning i företaget. Cherry anser att det är viktigt att kvinnor med ledaregenskaper och ledarambitioner skall uppmärksammas och ha möjligheten att få gå igenom olika ledarutvecklingsprogram. Företaget vill ha fler kvinnor i ledande ställning.

Rekrytering

Cherry skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.

Lönekartläggning

Cherry skall som ett led i verksamheten kartlägga förekomsten av löneskillnader mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och för olika kategorier av arbetstagare.