Miljö

Miljöpolicy

Cherry vill minimera den negativa effekt vår verksamhet kan ha på miljön och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en uthållig lönsamhet. Detta gör vi genom att minska miljöbelastningen från våra transporter genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt. Innan en affärsresa organiseras ska syftet och värdet av resan motiveras. Möjligheten till telefon-, eller videokonferens används så långt det är möjligt som ersättning till resande. Om en affärsresa ska organiseras strävar vi alltid efter att lägga in så många möten och besök som möjligt under en och samma resa för att på så sätt behöva resa mindre i framtiden. Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med att ta hand om vårt avfall på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och minska de skadliga utsläppen. Vidare har vi en öppen dialog angående miljöfrågor med våra intressenter, leverantörer och entreprenörer för att minska miljöpåverkan. Slutligen arbetar hela koncernen tillsammans för att motivera till ett miljömässigt ansvarfullt agerande i varje beslut som tas inom organisationen.