Valberedning

I enlighet med beslut vid Cherrys årsstämma den 12 maj 2016 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2017 utsetts.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2016:

Pontus Lindvall (utsedd av familjen Hamberg)
Tom Anders Melheim (utsedd av Klein Group AS)
Emil Svärd (utsedd av Prunus Avium Ltd), samt
Rolf Åkerlind som är sammankallande för valberedningen (ordförande Cherry AB).

Valberedningen representerar tillsammans 36,5 procent av antalet röster och 34,8 procent av antalet aktier i Cherry AB.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2017 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisor(-er), arvode till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Valberedningen ska motivera valet av förslag på styrelseledamöter mot bakgrund att en jämn könsfördelning eftersträvas samt redogöra för den mångfaldspolicy som tillämpats. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till [email protected] eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm.