Sekretesspolicy

Cherry Spelglädje AB, som ingår i samma koncern som Cherry With Friends AB, (”vi”) värnar om din integritet. Denna sekretesspolicy, tillsammans med våra allmänna regler och villkor och Integritetspolicy, förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter, dina rättigheter avseende dataskydd och dina valmöjligheter gällande vår användning av dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 2021-10-03 Version: 1.0

Innehåll

 1. Personuppgiftsansvar och dataskyddsombud
 2. Informationskategorier och syftet med behandlingen
  1. Information som du tillhandahåller
  2. Information som används för att du ska kunna ta del av våra tjänster
  3. Information som används för marknadsföring
 3. Informationsdelning
  1. Delning av din personliga information inom gruppen
  2. Delning av din personliga information med tredje parter
 4. Överföring av personuppgifter utanför EU
 5. Övrigt
  1. Sociala medier-plattformar
  2. Länkar till andra webbplatser
  3. Undersökningar eller tävlingar
  4. Omdömen
  5. Vinstmeddelanden och resultattavlor
 6. Datalagring
 7. Säkerhet
 8. Dina rättigheter
 9. Meddelande om ändringar av integritetspolicyn
 10. Kontakt

1. Personuppgiftsansvar och dataskyddsombud

Cherry Spelglädje AB fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av dina personuppgifter och är därmed personuppgiftsansvarig i enlighet med (EU) 2016/679 av Europaparlamentets och rådets förordning från den 27 April 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och om upphävandet av Directive 95/46/EG (”GDPR”). Vi har ett dataskyddsombud (”DPO”) som du kan kontakta på personuppgiftsombudet@cherry.se om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av personuppgifter. Du kan även kontakta vår kundtjänst på kontakt@cherry.se.

2. Informationskategorier och syftet med behandlingen

2.1 Information som du tillhandahåller

Vi kan samla in personuppgifter från dig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (inklusive men inte begränsat till Spellag (2018:1138) och Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vår rättsliga grund för behandlingen av dessa personuppgifter är fullgörande av rättsliga förpliktelser. Följande personuppgifter kan komma att samlas in:

Ditt personnummer;

Kontaktinformation som namn, efternamn, födelsedatum, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer;

Officiella dokument som pass eller id-handling, vilka inkluderar ett foto av dig;

Korrespondensinformation som t.ex. ett register över din kommunikation med vår kundtjänst via e-post och livechatt;

Vi kan även behandla anonymiserad beteendeinformation och tillhandahålla den till tredjepartsforskningsorganisationer i syfte att motverka spelrelaterade problem; och

Övrig information som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Vi förbehåller oss rätten att bekräfta din data utan förvarning och utan att uppge skäl. Detta beror på regulatoriska krav som gör att vi måste bekräfta din identitet genom att samla in ditt personnummer genom tredje part, om du inte angivit det själv. Du har rätten att motsätta dig sådan verifiering.

2.2 Information som används för att du ska kunna ta del av våra tjänster

Vi kan samla in uppgifter från dig för att kunna förse dig med våra tjänster. Vår rättsliga grund för behandlingen av dessa personuppgifter är att uppfylla vårt avtal med dig avseende leverans av våra tjänster. Följande personuppgifter kan komma att samlas in:

spelinformation;

Finansiell information och betalningsinformation som t.ex. kreditkortsnummer, kreditkortsinnehavarens namn och efternamn, utgångsdatum på kreditkort, faktureringsadress, bankens namn och bankkontonummer; och

Övrig information som behövs för att vi ska kunna leverera våra tjänster.

2.3 Information som används för marknadsföring

Vi kan även samla in uppgifter för att tillhandahålla marknadsföring. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster. Behandlingen kommer inte ske på ett sätt som strider mot dina personliga rättigheter eller friheter. Följande personuppgifter kan komma att samlas in:

Information kopplad till din prenumeration på vår e-postlista såsom namn, efternamn och e-postadress.; och

Information kopplad till din prenumeration på vår telefonlista som namn, efternamn och telefonnummer.

Tacka nej till marknadsföring Om du inte vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kan du när som helst välja att uppdatera hur du vill att vi hör av oss genom att ändra preferenser och alternativ i utskicksbreven eller kontakta kundtjänst på livechatten eller kontakt@cherry.se.

3. Informationsdelning

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag som är inom samma grupp som Cherry Spelglädje AB, med företag som tillhandahåller dig tjänster via oss, som hjälper oss att leverera våra tjänster och/eller som hjälper oss med vår affärsverksamhet samt andra parter som hjälper oss att uppfylla våra rättsliga krav. Dessutom kan vi dela personliga uppgifter vid någon typ av sammanslagning, förvärv eller affärsförsäljning då kundens personliga information inkluderas i en försäljning eller överföring. I detta fall blir du meddelad via e-post och/eller genom ett tydligt budskap på vår hemsida. Vi har ett avtalsförhållande med alla dessa företag som tillförsäkrar att dina personuppgifter alltid behandlas konfidentiellt, skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och förhindrar att dessa företag använder dina personuppgifter för egna ändamål.

3.1 Delning av dina personuppgifter inom gruppen

Vi kan dela dina personuppgifter inom gruppen för följande ändamål:

Erbjuda dig kundsupport och svara på dina frågor och klagomål;

Upptäckt, förebyggande och lagföring av brott;

Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter gentemot licensiering och tillsynsmyndigheter, samt att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning och relevanta myndigheter i andra jurisdiktioner;

För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter;

När vi i god tro tror att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller lyda en myndighetsförfrågan;

Gör det möjligt för oss att ge hjälp och stöd för spelproblem och missbruk;

Ge dig säker tillgång till Cherrys onlineplattform och underhåll av hemsida;

Svara på din förfrågan och svara på dina GDPR relaterade frågor;

Om det har föregåtts av ditt samtycke, eller om vi anser det rimligt och nödvändigt. I det här fallet är den lagliga grunden för behandlingen legitimt intresse och behandlingen kommer inte att ske på ett sätt som bryter mot dina personliga rättigheter eller friheter;

Utvärdera och analysera marknadsföringsstrategier och trender samt marknadsundersökningar och utbildning.

Administrera erbjudanden och kampanjer, och

Administrera betalningar och hantera betalningsrelaterade frågor.

3.2 Delning av dina personuppgifter med tredje parter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter för följande ändamål:

Förse dig med produkter och/eller tjänster

När så krävs enligt lag, som att följa ett domstolsföreläggande eller en liknande rättslig process;

För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser gentemot de behöriga licensierings- och tillsynsmyndigheterna såväl som alla förpliktelser i enlighet med annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga myndigheter i andra jurisdiktioner;

När vi, i god tro, anser att utlämnandet är nödvändigt för att värna våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller hörsamma en myndighetsbegäran;

För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter;

För att förse dig med våra tjänster;

Med externa revisorer;

När vi samarbetar med tredjepartsorganisationer för att identifiera fall av matchfixning;

Till en annan tredje part om det har föregåtts av ditt medgivande eller om vi bedömer att det är skäligt och behövligt. I detta fall baserar vi behandlingen på den lagliga grunden intresseavvägning och detta görs endast om det inte strider mot dina personliga rättigheter eller friheter; och

I vissa fall är vi även juridiskt skyldiga att verifiera din identitet med hjälp av tredjepartsleverantörer som vi både delar dina personuppgifter med och erhåller personuppgifter från. Vi har rätt att fatta beslut baserat på den information som tillhandahålls oss från dessa tjänsteleverantörer.

4. Överföring av personuppgifter utanför EU

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till länder utanför EU/EES. I dessa fall vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för dina personuppgifter är på samma nivå som inom EU/EES. Detta görs, bland annat, genom att vi använder oss av standardklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Vi ingår endast avtalsförbindelser med tredje parter som garanterar en jämförbar standard för dataskydd som den inom EU/EES.

5. Övrigt

5.1 Sociala medier-plattformar

Om du väljer att kommunicera via sociala medier-plattformar, är den information du tillhandahåller kopplad till ditt personliga sociala medier-konto. Dessa sociala medier har sina egna sekretesspolicyer, varför du måste kontakta dem direkt för att kunna utöva dina rättigheter eller begära radering av kommunikation mellan dig och oss på plattformen ifråga.

5.2 Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst har länkar till andra webbplatser vars integritetsrutiner kan skilja sig åt från våra. Om du skickar in personuppgifter till någon av dessa webbplatser, kommer dina uppgifter att regleras av den tredje partens integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att noga läsa igenom integritetspolicyn på alla webbplatser du besöker.

5.3 Undersökningar eller tävlingar

Vi kan med jämna mellanrum ge dig möjlighet att delta i tävlingar eller undersökningar på vår webbplats. Om du deltar, kan vi i vissa fall be dig om vissa personuppgifter. Deltagande i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivillig och det är helt upp till dig om du väljer att lämna ut denna information.

5.4 Omdömen

Vi lägger upp kundomdömen/kommentarer/recensioner på vår tjänst som kan innehålla personuppgifter. Vi inhämtar, via e-post, kundens samtycke till att inkludera namn jämte omdömet innan vi lägger upp det. För att begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från omdömen eller kommentarer, kontakta oss på kontakt@cherry.se.

5.5. Vinstmeddelanden och resultatstavlor

Vi kan skicka vinstmeddelanden, resultattavlor och liknande meddelanden. För anonymitetsändamål kommer ditt namn att censureras. Dessa notifikationer och meddelanden kan vara kopplade till specifika spel och/eller kampanjer. Om du vill invända mot detta eller minska mängden information som publiceras, vänligen kontakta oss på kontakt@cherry.se.

6. Datalagring

Vi sparar dina personuppgifter under den perioden som vi behöver för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. När dina personuppgifter inte längre behövs för att uppfylla ändamålet eller när den lagstadgade tiden har passerat raderar vi dina personuppgifter. Vi kan dock komma att behandla personuppgifter för statistiska ändamål. I dessa fall anonymiseras dessa, vilket innebär att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig.

Om du vill begära att vi inte längre ska använda dina personuppgifter för att förse dig med tjänsten, kontakta oss på kontakt@cherry.se. Efter avslutande behåller vi och använder dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal

7. Säkerhet

Vi jobbar för att säkra högsta tänkbara spelsäkerhet och integritet och vi tar säkerheten av dina personuppgifter på allvar. För oss är det väldigt viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter och vi arbetar med att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, spridning eller annan otillbörlig behandling. För att uppnå en hög säkerhetsnivå tillämpar vi lämpliga organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder.

8. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter avseende de personuppgifter som vi innehar om dig:

Rätt till tillgång: du kan begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och även begära ut en kopia av dessa.;

Rätt till rättelse: du kan begära att få dina personuppgifter rättade.

Rätt att göra invändningar: du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling: du kan, i vissa fall, begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att återkalla ditt samtycke i de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke och rätten att invända mot behandlingen;

Rätt till dataportabilitet: du kan begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kommer i så fall att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.

Rätt till radering: du kan begära att vi raderar dina personuppgifter. Fastän du har rätten att få dina uppgifter raderade, kan vi i vissa fall inte ta bort dessa i sin helhet, vilket beror på att vi har legala krav på att lagra vissa personuppgifter under en bestämd tid.

Rätten att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet.

9. Meddelande om ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i våra informationsrutiner. Om vi gör väsentliga ändringar som har stor betydelse för dina rättigheter, kommer vi att skicka ett meddelande till dig eller kungöra detta på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft. Vi uppmuntrar emellertid dig att granska denna policy för att se den senaste informationen om våra integritetsrutiner.

10. Kontakt

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vill kontakta oss gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud, personuppgiftsombudet@cherry.se eller skriv till oss på: Cherry Spelglädje AB, Fürstenbergsgatan 4, 41664 Göteborg, Sweden.